અંતિમ તક B.A. Sem-1 ના જે વિદ્યાર્થીને એનરોલમેન્ટ ફોર્મ કોલેજમાંથી મેળવી લેવું